بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

الگوی چند بع,بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی,پایان نامه خودپندارۀ تحصیلی,پایان نامه راهبرد های فراشناختی,عوامل موثر بر رشد خودپنداره,مبانی نظری خلاّقیت,ویژگی راهبردهای فراشناختی,ویژگیهای شناختی افراد خلاق
دانلود فایل اصلی بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی از سایت

دانلود فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در 126 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهبه منظور بررسی تأثیر آموزش راهبرد های فرا شناختی و خلاقیت برخود پندارۀ تحصیلی دانش آموزان در یک روش شبه آزمایشی 54 نفر از دانش آموزان دختر پایه هفتم یکی از مدارس منطقه 2 تهران از میان 75 نفر از دانش آموزان همین پایه در مکان مذکور بصورت تصادفی ساده انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 18 نفر ) گمارش شده اند. افراد نمونه قبل و بعد از اجرای متغیر های مسـتقل راهبرد های فراشناختی (گروه آزمایشی1) و آموزش خلاقیت (گروه آزمایشی2) پرسشنامه خودپندارۀ تحصیلی (دلاور،1372) را تکمیل کرده اند. آموزش راهبرد های فراشناختی با استفاده از مدل سکستون و همکاران(1998) در گروه آزمایشی 1و آموزش خلاقیت با استفاده از مدل ویلیامز(1970) و تورنس (1962) در گروه آزمایشی 2 اجرا شده و گروه گواه هیچ نوع آموزشی دریافت نکرده است.تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داده است با 95 درصد اطمینان آموزش راهبرد های فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم مؤثر است ضمن آنکه با 95 درصد اطمینان آموزش خلاقیت نیز بر خودپنداره تحصیلی این گروه از دانش آموزان مؤثر می باشد.مقدمهاز برجسته ترین ویژگیهای انسان و اساس تداوم حیات قدرت اندیشه است. و یکی از کمبود های حسرت بار  در بسیاری از دانش آموزان و در مراحل بعد بزرگسالان، ناتوانی آن ها در بیان اندیشه و حل مسئله و به نوعی ابداء و نوآوری می باشد. اگر چه انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکّر و اندیشه فارغ نبوده وبا نیروی تفکّر صحیح، تصمیم گرفته و توانسته است به حل مسائل و مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل گردد. ولی لازمه ی درست اندیشیدن و تفکر خلاّق، حل مسئله، تمرین اسـت.با توجه به اینکه از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه های اندیشه انسان تفکّر خلاّق است. لازم است دانش آموزان با اندیشه های زیبا خو بگیرند. بنابراین مهمترین نقش مربی این است که دانش آموزانرا به این راه هدایت کند و از راهبرد-های مختلفی استفاده نماید. از جمله این راهبرد ها آموزش فرا شنـاخت و آموزش دست سازه های خلاّق اسـت که در سال های اخیر مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته است. تجربه نشان می دهد که اگر مفاهیم روان شناسی شناختی و فرا شناختی و کار های عملی (دست سازه ها) خوب توصیف کنیم و آموزش دهیم شاهد پیشرفت چشمگیری در جهت پرورش نسلی خلاّق با قدرت حل مسئله بالا و شکوفایی استعداد ها در زمینه های مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش خواهیم بود. که به نوعی این امر سسب با رفتن عزت نفس در نوجوانان ما خواهد شد و در پی آن بر افزایش خود پندارۀ تحصیلی افزوده می گردد.این مفاهیم با بسیاری از اعتقادات، متخصصان آموزش و پرورش تناسب دارد. یعنی با حمایت از یادگیری فعال و نه منفعل و با قائل بودن ارزش برای تفاوت های فردی و با احساس درباره ی اینکه دانش آموزان انسان های جامع ای هستند. دانش آموزان اغلب سعی می کنند، آموزش هایی را دنبال کنند، در حالی که عقیده-ای درباره ی کاری که انجام می دهند، ندارند و غالباً از تشریح روش های خودشان برای حل مسائل ناتوان هستند. و یا قادر به نوآوری و ساخت نیستند. اگر رفتار هوشمندانه به عنوان محصول تعلیم و تربیت گسترش پیدا کند، باید راهبرد های آموزشی که بطور هدفمند سوگیری شده و توانایی های فراشناخت و تفکّر خلاّق، و ساخت و تولید ابزاری جدید که بر گرفته از فکر و ایدۀ نو برای ایجاد بازار کار را گسترش می-دهد، در روش های تدریس آموزش و پرورش برنامه ریزی شود.جالب توجه است که آموزش مستقیم فراشناخت ممکن است مفید نباشد، زیرا وقتی راهبرد های حل مسأله به دانش آموزان تکلیف می شود به جای اینکه به وسیله ی خود آن ها ایجاد شود ممکن است عملکرد آن چندان مطلوب نباشد، باید توجه کرد که وقتی فرا شناخت تدریس می شود  فشار اضافی  به دانش آموزان برای تمرکز بیشتر وارد نشود.از راههای مختلفی می توان توانایی فرا شناخت و خلاّقیت دانش آموزان را افزایش داد. از جمله این روش ها طرح سؤال و الگو دادن به دانش آموزان می باشد (درویزه1377) در این رابطه پالینسکار و براون  آموزش دوجانبه را مطرح کردند.علاوه بر این، بزرگسالان هدف ها و منظور شان را به وسیله ی هماهنگی ماهرانه  ی راهبرد های متنوع پیشرفت می دهند که شامل تولید کردن، سازمان دهی، ارزیابی و تدوین گفته های خود، می باشد. بر عکس، دانش-آموزانی  که در فرآیند  حل مسئله مشکل دارند روش های متفاوت و ناآگاهانه ای را برای ترکیب کردن به کار می برند که نقش برنامه ریزی را به حداقل می رساند و عمدتاً بدون کنترل فراشناختی عمل می کنند (مکاچن  1981،به نقل از دلاپازو گرام،1977)در پژوهش حاضر محقق در صدد است اثرآموزش راهبرد های فراشناختی (سکستون وهمکاران 1977)   TREE و خلاقیت را برخودپندارۀ تحصیلی دانش آموزان دختر با استفاده ازپنج خرده فرایند راهبرد های فرا شناختی  و آموزش خلاقیت برای ایجاد تفکّر خلاّق با توجه به اصول ویلیامز و تورنس  بررسی کند.فهرست مطالب بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی به شرح زیر می باشد:چکیده   فصل اول: کلیات تحقیق   1-مقدمه    1-1بيان مسأله1-2هداف پژوهش    الف )هدف اصلی   ب)اهداف فرعی1-3 فرضيه‏ هاي پژوهش  1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق    1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها   1-5-1تعریف مفهومی راهبردهای فراشناختی1-5-2تعریف مفهومی خلاقیت1-5-3تعریف مفهومی خود پنداره تحصیلی1-5-4 تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی1-5-5 تعریف عملیاتی خلاقیت1-5-6 تعریف عملیاتی خودپندارۀ تحصیلی1-6 متغیرهای تحقیقفصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق   2-مقدمه 2-1تعریف فراشناخت    2-1-1 راهبردهای فراشناختی    2-1-1-1 خودآموزی    2-1-1-2 خودبازبینی    2-1-1-3 خودپرسی    2-1-1-4 خود نظم دهی    2-1-1-5 تدریس دو جانبه    2-1-1-6 بازآموزی اسنادی    2-1-2 راهبردهای براون در بارهی کمک به فراشناخت دانشآموزان    2-1-3 راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانشآموزان    2-1-4 ویژگی راهبردهای فراشناختی    2-1-5 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی    2-2تعاریف خلاقیت    2-2-1 اهمیت خلاّقیت    2-2-2 مراحل خلاّقیت    2-2-3 ویژگی های مهم در خلاقیت    2-2-4 عوامل مؤثر در خلاّقیت و رشد آن    2-2-5 خلاّقیت از دیدگاه مکاتب مختلف   2-2-5-1 مکتب رفتارگرایی  2-2-5-2 مکتب روانکاوی   2-2-6 ویژگیهای افراد خلاق    2-2-6-1 ویژگیهای شناختی افراد خلاق    2-2-6-2 ویژگیهای انگیزشی افراد خلاق    2-2-6-3 ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق    2-2-7پرورش خلاّقیت و ایدهپردازی در دانشآموزان    2-2-8 اصول تورنس    2-2-9 الگوی پرورش خلاقیت ویلیافر    2-3 خود پنداره    2-3-1 تعاریف خود پنداره    2-3-2منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره    2-3-3 ابعاد خودپنداره   2-3-4 رشد و تغییر خود پنداره    2-3-5 عوامل موثر بر رشد خودپنداره    2-3-6اهمیت خودپنداره    2-3-7 اجزا و عناصر خودپنداره    2-3-8 ویژگیهای خود پنداره    2-3-9 الگوهای نظری خودپنداره    2-3-9-1الگوهای تک بعدی     2-3-9-2الگوی چند بعدی خودپنداره    2-4 پیشینه تحقیق    2-4-1 مروری بر پیشینه داخلی    2-4-2 مروری بر پیشینه خارجی    فصل سوم:روش اجرای تحقیق    3- مقدمه   3-1روش تحقیق    3-2 جامعه آماری    3-3 نمونه و روش نمونه گیری    3-4 ابزارهای تحقیق    3-5 روش اجرای تحقیق    3-5-1 بسته آموزشی راهبردهای فراشناختی   3-5-2 بستۀ آموزشی خلاقیت    3-6 روش تحلیل دادهها    فصل چهارم: یافته های پژوهش   4- مقدمه    4-1توصيف داده ها    4-2 یافته های استنباطی    4-3 فرضیه اول پژوهش    4-4 فرضیه دوم پژوهش    4-5 فرضیه سوم پژوهش    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    5-1 بحث و نتیجه گیری  5-1-1بحث و بررسی فرضیه اول5-1-2 بحث و بررسی فرضیه دوم  5-1-3 بحث وبررسی سوم فرضیه سوم    5-2محدودیتها و مشکلات تحقیق    5-2-1 محدودیتهای در اختیار5-2-2محدودیتهای خارج از اختیار5-3 پیشنهادها    5-3-1 پیشنهادهای کاربردی    5-3-2 پیشنهاد برای سایر پزوهشگران    پیوست ها    منابع و مآخذ    منابع فارسی    منابع انگلیسی   

برچسب ها:
پایان نامه راهبرد های فراشناختی مبانی نظری خلاّقیت پایان نامه خودپندارۀ تحصیلی بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی ویژگی راهبردهای فراشناختی ویژگیهای شناختی افراد خلاق عوامل موثر بر رشد خودپنداره الگوی چند بع

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی

در قالب word و قابل ویرایش

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم و نظریه های استرس و علائم آن (فصل2 )

  (فصل2,استرس,پیشینه,تحقیق,علائم,مبانی,مفهوم,نظری,نظریه,های دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم و نظریه های استرس و علائم آن (فصل2 ) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم و نظریه های استرس و علائم آن (فصل دوم) در…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسی,پیشینه پژوهش رضايت,پیشینه تحقیق رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسی,چارچوب نظری رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسی,فصل دوم پایان نامه رضايت,مبانی نظری رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • ادبیات نظری تحقیق سوابق پژوهش مفاهیم و ابعاد مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل دوم)

  تفاوت مدیریت منابع انسانی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی,دانلود مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل دوم),مدیریت استراتژیک منابع ان,مدیریت استراتژیک منابع انسانی pdf,مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت و توسعه صنعتی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری صنعت و توسعه صنعتی,پیشینه پژوهش صنعت و توسعه صنعتی,پیشینه تحقیق صنعت و توسعه صنعتی,فصل دوم پایان نامه توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری,مبانی نظری صنعت و توسعه صنعتی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000

  پرسشنامه تعارض کار,پرسشنامه تعارض کار خانواده,پرسشنامه رایگان,تأثير آموزش مديريت زمان بر تعارض كار,تاثیر کار بر خانواده,خانواده,خانواده کارلسون,دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده,دانلود رایگان پرسشنامه تعارض کار,نگین فای دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 از…

 • پروپوزال مديريت دانش و مدلهای مختلف آن

  مدیریت دانش دانلود فایل اصلی پروپوزال مديريت دانش و مدلهای مختلف آن از سایت دانلود فایل پروپوزال  مديريت دانش و مدلهای مختلف آن در حجم 29 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:بيان…

 • بررسی رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

  بررسی رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک,پایان نامه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك,پروژه بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها,تحقیق عوامل مؤثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری در بورس,مقاله بررسی عمل دانلود فایل اصلی…

 • تحقیق سیمان

  سیمان دانلود فایل اصلی تحقیق سیمان از سایت دانلود فایل تحقیق سیمان در حجم 93 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع با قسمتی از متن زیر: سيمان چيست ؟ سيمان گردي است نرم جاذب آب…

 • الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم

  الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم,الکترولیز,لیتیم دانلود فایل اصلی الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم از سایت دانلود فایل تحقیق الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم  در حجم 27 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست…

 • گزارش کارآموزی در شرکت گاز رسانی

  کارآموزی,گازرسانی دانلود فایل اصلی گزارش کارآموزی در شرکت گاز رسانی از سایت دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت گاز رسانی در حجم 40صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر: فهرست مطالبمقدمه : 2 ايمني…