بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت

اثربخشی,بررسی,حسابداری,سیستم,کارائی,مدیریت
دانلود فایل اصلی بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت از سایت

دانلود فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 220 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چكيده:سيستم های حسابداري مديريت اطلاعات لازم در برنامه ريزی و کنترل را فراهم می سازند . فعاليت های اين نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخيص ، پردازش ، تحليل و گزارش اطلاعات به مديريت و نظاير آن .گزارش های حسابداري مديريت ، برخلاف  اطلاعات حسابداری مالی ، بايد چنان باشند که در اتخاذ تصميم درون سازمانی بکارآيند. اهداف اصلی اين تحقيق عبارتند از : 1 –  تعيين اثربخشی سيستم حسابداری مديريت بر عملکرد مديران2 –  مشخص نمودن عوامل موثر بر سيستم حسابداري مديريت3 – تعيين معيارهای اثربخشی عملکرد مديران4 – تعيين عوامل موثر بر کارايی سيستم حسابداري مديريت در فرآيند راهبری سازمانپژوهش با استفاده از پرسش از مديران ارشد شرکتهای توليدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه  به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگيری در تحقيق پرسشنامه بوده است.براي اثبات فرضيه ها از آزمون فيشر و تحليل رگرسيون استفاده گرديد.طی اين پژوهش اثبات گرديد:بين ابهام کاری و سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود ندارد. بين عدم تمرکز و سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد.بين سيستم حسابداری مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد.سيستم حسابداري مديريت فاقد اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين ابهام کاري و عملکرد مديران است.سيستم حسابداري مديريت داراي اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين عدم تمرکز و عملکرد مديران است.مقدمه:مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد. حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به منظور یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد ، تعریف کرد.جوهره مدیریت تصمیم گیری است و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است . علاوه بر این ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد.جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح  وسیع : تعریفی است كه فدراسیون بین المللی حسابداران  ارائه كرده است وازحمایت كامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .فهرست مطالبچكيده:    1مقدمه:    2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه    42-1 تاریخچه مطالعاتی    43-1  بیان ﻣﺳﺄله    54-1  چارچوب نظری تحقیق    65-1 فرضیه های پژوهش    106-1  اهداف تحقیق    117-1 حدود مطالعاتی    121-7-1قلمرو زمانی    122-7-1 قلمرو مکانی    123-7-1قلمرو موضوعی    128-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات    12فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق1 – 2 گفتار اول مباني مديريت و الگوهاي ارزيابي عملكرد    161– 1– 2  مقدمه    162 – 1 – 2 سير تاريخی مديريت    183 – 1 – 2 مفاهيم سازمان و مديريت:    204 – 1 – 2  مکاتب مديريت علمی    275 – 1 – 2  سطوح، مناطق، مهارتها و مسئوليت های مديريت    426 – 1 – 2  اثر بخشی عملكرد مديران    512 – 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت    701  – 2 – 2 مقدمه    702  – 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت    703 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت    794 – 2 – 2 ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری مدیریت    855 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت    866 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای    887 – 2 – 2 كاربردهای حسابداری مدیریت :    909 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز    1033 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان    1051 – 3 – 2 مقدمه    1052 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز    1053 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار :    1064 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار    1075 – 3 – 2 عوامل تعیین كننده حدود و میزان تفویض اختیار :    1086 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز    1117 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت    1168 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمركز:    1204 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمينان )    1211 – 4 – 2 مقدمه    1212 – 4 – 2 تعريف محيط    1213 – 4 – 2 محيط عمومی در برابر محيط اختصاصی    1224 – 4 – 2 محيط واقعی در برابر محيط ذهنی    1235 –  4 – 2 رابطه محيط و ساختار سازمان    1246 – 4 – 2 چارچوب ارزيابي محيط    1267 – 4 – 2 سازش با محيط نامطمئن    1298 – 4 – 2 چارچوبی برای واکنش های سازمان دربرابر محيط نامطمئن    1375 – 2 گفتار پنجم : پیشینه تحقيق    139فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه    1462 – 3  روش تحقیق    1463 – 3  مدل تحلیلی تحقیق    1474 – 3 جامعه آماری    1485 – 3  روشهای جمع آوری اطلاعات    1496 – 3 اعتبار ( روائی ) پرسشنامه    1491 – 6 – 3  اعتبار محتوائی    1502 – 6– 3  اعتبار ساختاری ( اعتبار سازه )    1507 – 3 پایائی پرسشنامه    1508 – 3  روش آزمون فرضیه های تحقیق    151فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1-4 مقدمه‏    1532 – 4  تجزيه و تحليل داده ها    1533 – 4  تحليل توصيفی اطلاعات    1531- 3 – 4 – آمار اطلاعات فردی پرسش شوندگان    1544 – 4 تحليل استنباطی اطلاعات    1571-4-4 آزمون فرضيه اول:    1602-4-4 فرضيه  دوم :    1613-4-4 فرضيه سوم :    1624-4-4 فرضيه چهارم :    1635-4-4 فرضيه پنجم :    1646-4-4 فرضيه ششم :    1657-4-4 فرضيه  هفتم :    1668-4-4 فرضيه هشتم :    1679-4-4 فرضيه نهم :    16810-4-4 فرضيه دهم :    16911-4-4 فرضيه يازدهم :    17012-4-4 فرضيه دوازدهم :    17113-4-4 فرضيه سيزدهم :    17214-4-4 فرضيه چهاردهم :    17315-4-4 فرضيه پانزدهم :    17416-4-4 فرضيه شانزدهم :    17517-4-4 فرضيه هفدهم :    176فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1-5 مقدمه    1792 –  5 نتایج و پیشنهادات تحقیق    1793 –  5 پیشنهادات    1791 – 3 – 5 پیشنهادات حاصل از تحقیق    1792 – 3 – 5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی    1814 – 5 محدودیت های تحقیق    181پیوست هاپیوست الف) پرسشنامه    183پیوست الف) جداول و نتایج اماری    190منابع و ماخذمنابع فارسي:    201منابع لاتین:    203چکیده لاتین    207

برچسب ها:
بررسی کارائی اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حسابداری

در قالب word و قابل ویرایش

 • طرح توجیهی ايجاد کارخانه توليد پودر آب پنير و پودر شير خشک

  دانلود رایگان مقاله طرز تهیه شیر خشک در کارخانه,دستگاه تولید شیر خشک,طرح توجیهی تولید شیر خشک,طرح کسب و کار تهیه شیر خشک خانگی,طرح کسب و کار مراحل تولید شیر خشک,قیمت خط تولید شیر خشک,مقاله تولید شیر خشک صنعتی دانلود فایل…

 • فیلم آموزشی + جزوه + نمونه سوالات طبقه بندی شده فصل هشتم فیزیک پیش دانشگاهی (آشنایی با ساختار هسته)

  جزوه فیزیک پیش,جزوه کامل فیزیک پیش دانشگاهی,ساختار هسته,فیزیک پیش دانشگاهی,فیزیک حالت جامد,فیلم های آموزش فیزیک,نمونه سوالات امتحانات نهایی دانلود فایل اصلی فیلم آموزشی + جزوه + نمونه سوالات طبقه بندی شده فصل هشتم فیزیک پیش دانشگاهی (آشنایی با ساختار هسته)…

 • شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي

  نظارت دانلود فایل اصلی شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي از سایت دانلود فایل شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي در حجم 96 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی…

 • بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی

  بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی,پایان نامه دیدگاه های مربوط به بازارگرایی,پروژه بررسی مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی,تحقیق بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی,تحقیق مدیریت کیفیت جامع,مقاله بازارگرایی و عملکرد سازمانی دانلود فایل اصلی بررسی رابطه مدیریت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سلامت عمومی,پیشینه تحقیق سلامت عمومی,چارچوب نظری سلامت عمومی,خانواده و محیط خا,خانواده و محیط خانواده,فصل دوم پایان نامه سلامت عمومی,مبانی نظری سلامت عمومی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده (فصل دوم پایان…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش نظریه های ازدواج (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش ازدواج,پيشينه تحقيق ازدواج ج,پيشينه نظري سن ازدواج,چارچوب نظري علل افزایش سن ازدواج,دانلود مباني نظري نظریه های ازدواج,فصل دوم پايان نامه ارشد علل ازدواج جوانان,مباني نظري دیدگاههای ازدواج,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ازدواج دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • طرح توجیهی و کارافرینی تولید بلور و شیشه های صنعتی

  پروژه کارافرینی کارخانه تولیدی شیشه,طرج توجیهی تولید بلور های صنعتی,طرح توجیهی کارگاه تولید تزیینات چینی بلور,طرح توجیهی و کارافرینی تولید بلور و شیشه های صنعتی,طرح کارافرینی تولید بلور های صنعتی,فرایند تولید بلور های صنعتی,کارافرینی تولید بلور دانلود فایل اصلی طرح…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق متغیرها و ابعاد ساختار سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق متغیرها و ابعاد ساختار سازمانی (فصل دوم پایان نامه),پيشينه پژوهش ابعاد محتوایی سازمان,پيشينه تحقيق ابعاد ساختار سازمانی رابینز,ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ,فصل دوم پايان نامه ارشد م,مباني نظري ﻣﺤﻮر ﻫﺎی داﻧﺶ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری دانلود فایل اصلی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق انگیزش و مدیریت و مدیران (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری انگیزش و مدیریت و مدیران,پیشینه پژوهش انگیزش و مدیریت و مدیران,پیشینه تحقیق انگیزش و مدیریت و مدیران,چارچوب نظری انگیزش و مدیریت و مدیران,فصل دوم پایان نامه انگیزش و مدیریت و مدیران,مبانی نظری انگیزش و مدیریت و مدیران دانلود…

 • ادبیات نظری سبک های دلبستگی،مدل و نظریه های آن (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سبک های دلبستگی,چارچوب نظری سبک های دلبستگی,فصل دوم پایان نامه سبک های دلبستگی,مبانی نظری سبک های دلبستگی,مدل و نظریه های آن,مدل و نظریه های سبک های دلبستگی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری سبک های دلبستگی،مدل و نظریه های…